TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun   Teklifine  aşağıdaki maddenin  eklenmesini arz ve  teklif  ederiz.
 
MADDE 58 :13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır."

GEREKÇE: Bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerin, Türk Ticaret Kanununun 400 ncü maddesinde öngörülen esasla ile 660 sayılı Kanun hükmünde kararname gereğince belirlenen esaslar ve verilen yetki çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim standartları Kurulu tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır.